Evgenika na Slovenskem v perspektivi spola

  • Ana Cergol

Povzetek

V prispevku podajam oris značilnosti »obče« evgenike in evgenike na Slovenskem med obema vojnama. Nato se osredotočim na stališča Boža Škerlja. Analiza njegovih tekstov kaže, da je k značilnostim patološke (evgenično inferiorne) ženske prišteval predvsem odklonsko seksualnost oziroma prostitucijo, kateri je pripisoval dedni značaj. Njegove ocene so naletele na ostre kritike Angele Vode, prepričane zagovornice ideje o družbeno-ekonomskih razlogih prostitucije. V obrisih je podan tudi odziv drugih slovenk na evgenično teorijo. Evgeniko umeščam v kontekst znanstvenih diskurzov, ki z natančnim opredeljevanjem in nadzorovanjem patološkega, disciplinirajo žensko.

Objavljeno
2009-09-01
Rubrike
Razprave