Raznovrstnost, decentralizacija in ekonomska suverenost v Jugoslaviji

  • Žarko Lazarević
Ključne besede: pokrajinske razlike, decentralizacija, gospodarska samostojnost, Jugoslavija

Povzetek

Avtor analizira nekaj najbolj značilnih poglavij procesov obvladovanja tveganj, ki so jih prinašale velike razlike v etnični strukturi prebivalstva in stopnjah ekonomsko-socialnega razvoja in iz tega izvirajočih divergentnih interesov v jugoslovanski državi. temeljni pou- darek je na štirih tezah: (1) politika decentrali- zacije ni dala želenih rezultatov, (2) integracija in dezintegracija sta bili vzročno povezani, (3) nacionalna emancipacija je vključevala tudi ekonomsko emancipacijo, in (4) etnične/ regionalne strategije maksimiranja koristi so bile prilagojene stopnji ekonomske razvitosti in vključenosti v mednarodne in domače ekonomske tokove.

Objavljeno
2015-10-15
Rubrike
Razprave