Beseda o postavi in milosti metropolita Hilarijona kot primer osmišljanja preteklosti v Kijevski Rusiji

  • Simon Malmenvall
Ključne besede: Kijevska Rusija, metropolit Hilarijon, pokristjanjevanje, epistemologija zgodovine, srednjeveški cerkveni spisi, zgodovina odrešenja

Povzetek

Članek se z vidika idejne zgodovine in v skladu s postmoderno semiotično-diskurzivno metodo posveča pridigi kijevskega metropolita Hilarijona (um. 1054/1055) z naslovom Beseda o postavi in milosti. Omenjeno besedilo je analizirano kot pomemben narativni zgodovinski vir iz kijevskega obdobja vzhodno- slovanske srednjeveške zgodovine oziroma primer teološko-patriotskega osmišljanja nedavne (posvetne) preteklosti v Kijevski Rusiji. V članku so izpostavljene tri poglavitne ugotovitve: prvič, namen Besede o postavi in milosti je umestitev specifične vzhodno-slovanske zgodovinske izkušnje v širši okvir zgodovine odrešenja; drugič, Hilarijonovo teološko-patriotsko pojmovanje zgodovine odrešenja bistveno opredeljuje podoba velikega kneza Vladimirja Svjatoslaviča; tretjič, pod površjem patriotskega samopotrjevanja se razkriva kulturnozgodovinski »manjvrednosti kompleks«, ki predstave vzhodnoslovanske elite povezuje z versko-literarno tradicijo preostalih srednjeveških pravoslavnih Slovanov.

Objavljeno
2017-05-01
Rubrike
Razprave