Črna leta in rdeče številke Ivana Černeta, župana v Tomaju sredi 18. stoletja: o dolžniško-upniških razmerjih na podeželju

Ključne besede: kmečki dolgovi, kmečke dote, kmečka podjetnost, Kras

Povzetek

Prispevek nudi vpogled v naravo in mehanizme  upniško dolžniških razmerij na slovenskem  podeželju na primeru župana v Tomaju, pri  čemer se opira na zapise nepremičninskih transakcij med kmeti v glavarstvu Devin na Krasu  v 18. stoletju. Izkaže se, da je bilo kmečko  zadolževanje prisotno že pred 19. stoletjem, da  so na podeželju delovali posojilodajalci različnih  družbenih slojev, da so se kmetje posluževali  uradnih postopkov, da je zadolževanje lahko  izhajalo iz podjetnosti ter da velike dote in  neposrečeni podvigi niso nujno zamajali  premoženja velikega kmeta, kakršni so tedaj  bili kraški župani.   

Objavljeno
2023-06-22