Bibliografija prof. dr. Jadrana Ferluge (1920–2004) (ob stoletnici njegovega rojstva)

Avtorji

  • Vlastimir Đokić

Povzetek

V Trstu rojeni slovenski zgodovinar in bizantinolog Jadran Ferluga (12. 2. 1920–27. 1. 2004) je svojo akademsko kariero in znanstveno pot začel v Beogradu, kjer je doktoriral pri prof. Georgiju Ostrogorskem, in jo nadaljeval v Münstru v Nemčiji, kjer je kot redni profesor prevzel katedro za bizantologijo na Westfälische Wilhelms-Universität. Po upokojitvi leta 1985 in preselitvi v Motovun v Istri je s predavanji za študente in tudi drugače večkrat sodeloval z Oddelkom za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kateremu je zapustil svojo bogato knjižnico. Njegovi prispevki so bili večkrat objavljeni tudi v Zgodovinskem časopisu (podrobneje gl. nekrolog Ignacija Vojeta v Zgodovinskem časopisu 58, 2004, 207–209). Zaradi tega smo se ob stoletnici njegove rojstva odločili, da v Zgodovinskem časopisu objavimo prvo popolno bibliografi jo Jadrana Ferluge in se na takšen način spomnimo mednarodno uglednega profesorja. Bibliografijo je pripravil Vlastimir Đokić in jo v Beogradu ter v cirilici objavil v Istoriskem časopisu 67, 2018, 451–484. Avtorju se zahvaljujemo za dovoljenje za ponatis v latinici in slovenščini. Osnova za sledečo bibliografi jo je nepopoln Schriftenverzeichnis Jadran Ferluga Günthreja Prinzinga (Münster 1985), ki je bil popravljen in dopolnjen z manjkajočimi bibliografskimi enotami kot tudi s popisom Ferluginih del, ki so izšla do leta 1998. Đokić je bibliografi jo oskrbel tudi s pojasnjevalnimi opombami in ji dodal izbor literature o Jadranu Ferlugi.

Prenosi

Objavljeno

2020-06-24