Zgodovinski časopis
Zveza zgodovinskih društev Slovenije

English version

Zbirka Zgodovinskega časopisa

Bogo Grafenauer, Die Kärntner Herzogseinsetzung

Bogo Grafenauer, Die Kärntner  Herzogseinsetzung

Zvezek 49

Devetinštirideseti zvezek Zbirke Zgodovinskega časopisa prinaša nemški prevod enega temeljnih del za slovensko srednjeveško zgodovino. Leta 1952 je Bogo Grafenauer izdal delo Ustoličevanje koroških vojvod in država karantanskih Slovencev. Ob stoletnici avtorjevega rojstva je delo izšlo v nemškem jeziku s posodobljenim znanstvenim aparatom.

Naroči


Man, Nature and Environment between the Northern Adriatic and the Eastern Alps in Premodern Times

Nature and Environment between the Northern Adriatic and the Eastern Alps

Zvezek 48

Okolje se je v zgodovini neprestano spreminjalo. Knjiga je kombinacija poglavij, ki analitično obravnavajo vzroke in posledice okoljskih stanj in sprememb, metodološko-konceptualnih poglavij in obravnav, ki z okoljskozgodovinskega vidika vrednotijo posamezne vrste virov. Medtem ko se deli monografije omejujejo na rezultate analiz pisnih virov ali na raziskave, ki temeljijo na naravoslovnih metodah, je del knjige plod interdisciplinarnega dela. Med osrednje vsebinske poudarke sodijo zgodovina voda, zgodovina gozdov in drevesnih vrst, zgodovina naravnih nesreč, odnos ljudi do okolja, oskrba mestnih naselij in vloga naravnih virov v gospodarstvu. Analitična poglavja se prostorsko osredotočajo na alpski, jadranski, dinarski in panonski prostor, osrednji časovni poudarek je na srednjem in zgodnjem novem veku.

Naroči


Walter Lukan, Iz "črnožolte kletke narodov" v "zlato svobodo"? Habsburška monarhija in Slovenci v prvi svetovni vojni.

Walter Lukan, Iz

Zvezek 47

Kakšen pomen je imelo nacionalno gibanje malega naroda, ki je živel skoraj v celoti v avstrijski državni polovice in tvoril tam komaj 4,5 odstotkov celotnega prebivalstva, v presoji dunajske vlade, skupnega ministrskega sveta habsburške monarhije in cesarja - ostarelega Franca Jožefa in dinamičnega mladega, toda neizkušenega Karla? Kakšno vlogo je igralo to gibanje kot del jugoslovanskega gibanja v teku vojne, ko se je kriza multinacionalne države vse bolj zaostrovala in končno pripeljala predvsem zaradi nacionalnega vprašanja do njenega propada? Na vsa ta in podobna vprašanja skuša dati odgovore pričujoča knjiga. Knjiga prispeva v smislu avtorjevih intenc tudi k bolj diferencirani sliki nacionalne problematike habsburške monarhije v prvi svetovni vojni, saj je v avstrijski historiografiji slej ko prej preveč prisotno zoženo zorno polje, ki nosi izrazit pečat centra, Dunaja.

Naroči


Rajko Bratož, Med Italijo in Ilirikom. Slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki.

Med Italijo in Ilirikom

Zvezek 46

Knjiga Med Italijo in Ilirikom. Slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki je prvo delo v slovenskem prostoru in tudi prvo delo mednarodnih raziskavah, ki sistematično predstavlja zgodovino danes slovenskega ozemlja in njegovega širšega sosedstva v obdobju od druge tretjine 3. do zgodnjega 7. stoletja. Avtor vključuje tako rekoč vse pisne vire iz antične dobe in izbor posameznih virov iz zgodnjega srednjega veka, ki se nanašajo na pozno antiko. Pri literarnih virih (več kot 400 naslovov), zlasti tistih, ki so težje dosegljivi, so namenoma navedene različne izdaje, da uporabnik lažje pride do ustreznih besedil.

Naroči


Aida Škoro Babić, Mateja Jeraj, Matevž Košir, Bojan Balkovec (ur.), Zgodovina otroštva / History of Chilhood

Zgodovina otroštva / History of Childhood

Zvezek 45

Knjiga prinaša več kot 40 prispevkov v slovenskem in tujih jezikih o najrazličnejših vidikih zgodovine otroštva od srednjega veka do najnovejših dni.

Razprodano.

Celotni zvezek (PDF - 11.1Mb)


Herwig Wolfram, Conversio Bagoariorum et Carantanorum - Das Weißbuch der Salzburger Kirche über die erfolgreiche Mission in Karantanien und Pannonien mit Zusätzen und Ergänzungen

Herwig Wolfram: Conversio Bagoariorum et Carantanorum

Zvezek 44

Triintrideset let po prvi izdaji se je ugledni avstrijski zgodovinar ponovno lotil »Konverzije« in jo v veliki meri na novo komentiral ter ji dodal komentirano izdajo pisma salzburškega nadškofa Teotmarja iz leta 900 ter štiri razprave, ki se navezujejo na zgodovino karolinškega jugovzhoda. Tako je nastala nova knjiga, ki je namenjena širokemu krogu raziskovalcev zgodnjesrednjeveške zgodovine od Slovaške do Hrvaške in od Nemčije do Madžarske in je zato tudi objavljena v nemščini.

Naroči


Bojan Balkovec, "Vsi na noge, vsi na plan, da bo zmaga čim sijajnejša" Volilna teorija in praksa v prvi jugoslovanski državi

Volilna teorija in praksa v prvi jugoslovanski državi

Zvezek 43

Knjiga Bojana Balkovca analizira volilne sisteme, volilni boj, propagando in rezultate v Sloveniji med obema svetovnima vojnama.

Naroči


Janez Mlinar, Bojan Balkovec (ur.), Mestne elite v srednjem in novem veku med Alpami, Jadranom in Panonsko nižino

Mestne elite v srednjem in novem veku med Aplami, Jadranom in Panonsko nižino

Zvezek 42

Zbornik s simpozija na Ptuju prinaša 18 razprav o različnih vidikih mestnih elit v srednjem veku. Avtorji predstavljajo ugotovitve o razvoju, značilnostih in vlogi elit v mestih v vzhodnoalpskem prostoru.

Naroči


Marjeta Šašel Kos, Rimsko osvajanje zahodnega Balkana. Ilirik v Apijanovi Ilirski zgodovini

 Rimsko osvajanje zahodnega Balkana. Ilirik v Apijanovi Ilirski zgodovini

Zvezek 41

Glavni predmet Ilirske zgodovine grškega zgodovinarja iz 2. stoletja po Kr., Apijana iz Aleksandrije, ki je edina iz antike ohranjena zgodovina Ilirije, so vojne in z njimi povezana opustošenja, žal na Balkanu še nedavno relevantna tema. Ilirik je v času rimskega imperija obsegal poleg dalmatinskega in panonskega prostora predvsem zahodni Balkan. Podatki, ki jih Apijanov spis vsebuje, se nanašajo tudi na slovenski prostor v antiki in so za zgodovinarja in arheologa zelo zanimivi. Knjiga je 41. zvezek v Zbirki Zgodovinskega časopisa.

Naroči


Rajko Bratož, Grška zgodovina

Grška zgodovina

Zvezek 40

Grška zgodovina Rajka Bratoža je izšla v tretji izdaji. Po sedmih letih je knjiga izšla obogatena z dodatkom o najnovejših rezultatih raziskovanj te tematike, ki so izšli v slovenskem in tujih jezikih.

Izdano v sodelovanju s Študentsko založbo. Dosegljivo v Študentski založbi.


Peter Štih, Bojan Balkovec (ur.), Migracije in slovenski prostor od antike do danes

Migracije in slovenski prostor od antike do danes

Zvezek 39

Migracije in slovenski prostor od antike do danes je 39. zvezek Zbirke Zgodovinskega časopisa. V njem je zbranih 42 prispevkov, ki temo osvetljujejo v različnih časovnih obdobjih in iz različnih zornih kotov.

Razprodano


Borut Batagelj, Izum smučarske tradicije: kulturna zgodovina smučanja na Slovenskem do leta 1941

Ovitek Batagelj

Zvezek 38

Izum smučarske tradicije: kulturna zgodovina smučanja na Slovenskem do leta 1941 je 38. zvezek Zbirke Zgodovinskega časopisa. Borut Batagelj v knjigi opisuje različne plati pojava smučanja v Sloveniji do leta 1941. Batageljeva knjiga je prvi pregled zgodovine smučanja, ki ga je napisal zgodovinar.

Naroči


Branko Marušič, Mejačevi iz Komende

Rimska zgodovina

Zvezek 37

Sedemintrideseti zvezek Zbirke Zgodovinskega časopisa je družinska kronika Mejačevih, ki jo je napisal Branko Marušič. Knjiga opisuje zgodovino družine iz Komende, katere člani so odigrali zanimive in pomembne vloge v 20. stoletju.

Naroči


Hans-Dietrich Kahl, Streifzüge durch das Mittelalter das Ostalpenraums ausgewählte Abhandlungen (1980-2007).

Kahlov Zbornik

Zvezek 36

ZZDS je kot 36. zvezek v Zbirki Zgodovinskega časopisa izdala razprave Hansa-Dietricha Kahla o srednjeveški zgodovini vzhodnoalpskega prostora.

Naroči


Nevenka Troha, Mojca Šorn, Bojan Balkovec (ur.), Evropski vplivi na slovensko družbo

Evropski vplivi na slovensko družbo

Zvezek 35

Zbornik referatov iz 34. zborovanja Zveze zgodovinskih društev Slovenije, ki je bilo 16. in 17. oktobra 2008 v Rogaški Slatini.

Naroči

Celotni zvezek (PDF - 190Mb)


Rajko Bratož, Rimska zgodovina

Rimska zgodovina

Zvezek 33

Bratoževa Rimska zgodovina zajema pregled od nastanka rimske države do nastopa cesarja Dioklecijana. To je prvi obširnejši poskus zgodovina Rima v slovenskem jeziku. Avtor je poleg splošnega pregleda, nekaj več prostora namenil slovenskemu in sosednjim ozemljem. Knjiga vsebuje tudi pregled najpomembnejših virov in bibliografije prilagojene slovenskemu raziskovalnemu zanimanju za omenjeno dobo.

Naroči


Mitja Ferenc, Branka Prekovšek (ur.), Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgodovino

Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgodovino

Zvezek 32

Zbornik 33. zborovanja Zveze zgodovinskih društev Slovenije, Kranj, 19.-21. oktober 2006.

Razprodano

Celotni zvezek (PDF - 143.6Mb)


Peter Štih (ur.), Zwittrov zbornik

Zwittrov zbornik

Zvezek 31

Ob stoletnici rojstva zgodovinarja dr. Frana Zwittra (1905-1988).

Razprodano.

Celotni zvezek (PDF - 32.3Mb)


Janez Cvirn, Boj za sveti zakon

Boj za sveti zakon

Zvezek 30

Prizadevanja za reformo poročnega prava od konca 18. stoletja do druge svetovne vojne.

Razprodano.

Celotni zvezek (PDF - 39.8Mb)


Peter Štih, Bojan Balkovec (ur.), Regionalni vidiki slovenske zgodovine

Regionalni vidiki slovenske zgodovine

Zvezek 29

Zbornik referatov XXXI. zborovanja slovenskih zgodovinarjev, ki je potekalo v Mariboru od 10-12. oktobra 2002.

Razprodano.


Janko Pleterski, Koroški plebiscit 1920

Koroški plebiscit 1920

Zvezek 27

Poskus enciklopedične razlage gesla o koroškem plebiscitu.

Razprodano.

Celotni zvezek (PDF - 19.1Mb)


Rajko Bratož, Grška zgodovina

Grška zgodovina

Zvezek 26

Kratek pregled s temeljnimi viri in izbrano literaturo. Pregled obsega grško zgodovino od mikenske kulture do konca helenizma. Druga dopolnjena izdaja.

Razprodano, glej Grška zgodovina - zvezek 40.


Erik Dolhar, Boj za slovenstvo Kanalske doline

Boj za slovenstvo Kanalske doline

Zvezek 25

Z delom se vračamo k najbolj dramatični preteklosti Kanalske doline, v čase narodnega zatiranja, a tudi tigrovskega upora,druge svetovne vojne, partizanskega boja…

Razprodano.

Celotni zvezek (PDF - 56.6Mb)


Peter Rustja, Otokar Rybář v dunajskem parlamentu I. del

Otokar Rybář v dunajskem parlamentu I. del

Zvezek 24

Knjiga o predstavniku t.i. zlate dobe tržaških Slovencev, ki se je končala s I. svetovno vojno in z zatiranjem v novi državi.

Razprodano.

Celotni zvezek (PDF - 12.8Mb)


Božo Repe, Slovenci v osemdesetih letih

Božo Repe - Slovenci v osemdesetih letih

Zvezek 23

Delo prikazuje Slovence v viharnih letih po Titovi smrti do začetka konca skupne države.

Razprodano.

Celotni zvezek (PDF - 22.7Mb)


Ivan Vogrič, Slovenski književniki in 1. svetovna vojna

Slovenski književniki in 1. svetovna vojna

Zvezek 22

Med prvo svetovno vojno in po njej je bilo na račun razumnikov oz. njihove drže v tem času izrečenih veliko očitkov. Veliko tega in o tem je moč najti v tej knjigi.

Razprodano.

Celotni zvezek (PDF - 13.2Mb)


Herbert Grundmann, Zgodovinopisje v srednjem veku

Herbert Grundmann - Zgodovinopisje v srednjem veku

Zvezek 21

Zvrsti-obdobja-posebnosti. Slovenski prevod Grundmannove študije, s strani zgodovinarja Janeza Mlinarja.

Razprodano.


Peter Rustja, Med Trstom in Dunajem

Peter Rustja - Med Trstom in Dunajem

Zvezek 20

Ivan Nabergoj v avstrijskem državnem zboru (1873-1897). Delo o najznamenitejšem tržaškem Slovencu tega obdobja.

Razprodano.

Celotni zvezek (PDF - 62.5Mb)


Rok Stergar, Vojski prijazen in zaželen garnizon

Vojski prijazen in zaželen garnizon

Zvezek 19

Ljubljanski častniki med prelomom stoletja in prvo svetovno vojno. Barvit mozaik iz drobnih in raztresenih virov, ki pomembno dopolnjuje naše vedenje o obravnavani problematiki.

Razprodano.

Celotni zvezek (PDF - 20.1Mb)


Rajko Bratož, Grška zgodovina

Rajko Bratož, Grška zgodovina

Zvezek 18

Kratek pregled s temeljnimi viri in izbrano literaturo. Pregled obsega grško zgodovino od mikenske kulture do konca helenizma.

Razprodano, glej Grška zgodovina - zvezek 40.


Andrej Pleterski, Mitska stvarnost koroških knežjih kamnov

Mitska stvarnost koroških knežjih kamnov

Zvezek 17

Interdisciplinaren prispevek za nova spoznanja.

Razprodano.

Celotni zvezek (PDF - 19.6Mb)


Tamara Griesser Pečar, France Martin Dolinar, Rožmanov proces

Rožmanov proces

Zvezek 16

Ekspertiza dveh zgodovinarjev, ki sta pregledala ohranjeno arhivsko gradivo povezano s to temo.

Razprodano.


Olga Janša Zorn, Historično društvo za Kranjsko

Historično društvo za Kranjsko

Zvezek 15

Delo govori o splošni problematiki zgodovinskih društev v 19. stoletju,posebej o Notranjeavstrijskam historičnem društvu.

Razprodano.

Celotni zvezek (PDF - 71.9Mb)


Marjeta Keršič Svetel, Češko-slovenski stiki med svetovnima vojnama

Češko-slovenski stiki med svetovnima vojnama

Zvezek 14

Avtorica obravnava pri nas do sedaj (pre)malo obravnavano tematiko češko-slovenskih stikov.

Razprodano.

Celotni zvezek (PDF - 28.6Mb)


Miha Kosi, Templarji na Slovenskem

Miha Kosi - Templarji na Slovenskem

Zvezek 13

Razširjeno nagrajeno diplomsko delo, ki prinaša nove izsledke o Templarjih pri nas.

Razprodano.

Celotni zvezek (PDF - 13.4Mb)


Rajko Bratož, Bitka pri Frigidu

Rajko Bratož - Bitka pri Frigidu

Zvezek 12

Bitka pri Frigidu v izročilu antičnih in srednjeveških avtorjev. Prispevek k boljšemu poznavanju bitke svetovnozgodovinskega pomena, ki je 394 leta potekala na naših tleh.

Razprodano.

Celotni zvezek (PDF - 18.1Mb)


Peter Štih, Goriški grofje

Peter Štih - Goriški grofje

Zvezek 11

Znanstvena raziskava ene najpomembnejših grofovskih rodbin na tem območju. Izdano v sodelovanju z Znanstveno založbo Filozofske fakultete. Dosegljivo v Knjigarni Filozofske fakultete.

Razprodano.

Celotni zvezek (PDF - 83.6Mb)


Bogo Grafenauer, Oblikovanje severne slovenske narodnostne meje

Oblikovanje severne slovenske narodnostne meje

Zvezek 10

Prispevek k vprašanjem slovenske etnične meje, ki je dragocen pogled na našo preteklost s poudarkom na analizi.

Razprodano.

Celotni zvezek (PDF - 13.5Mb)


Petra Svoljšak, Slovenski begunci v Italiji med prvo svetovno vojno

Slovenski begunci v Italiji med prvo svetovno vojno

Zvezek 9

Knjižica nam odkriva nepoznane strani preteklosti zahodnih Slovencev, prebivalcev ozemlja, ki je doživelo italijansko vojaško okupacijo že leta 1915.

Razprodano.

Celotni zvezek (PDF - 17.1Mb)


Rajko Bratož, Vpliv oglejske cerkve na vzhodnoalpski in predalpski prostor od 4. do 8. stoletja

Vpliv oglejske cerkve na vzhodnoalpski in predalpski prostor

Zvezek 8

Prispevek k večjemu deležu zgodovinskih del o navzočnosti krščanstva v današnjem slovenskem prostoru pred prihodom Slovanov.

Razprodano.

Celotni zvezek (PDF - 33.2Mb)


Marta Verginella, Družina v Dolini pri Trstu v 19. stoletju

Družina v Dolini pri Trstu

Zvezek 7

Iz krstnih, poročnih, pogrebnih listin, družinskih knjig, oklicnih dokumentov, katastrskih map in ostalega gradiva narejen multidisciplinaren prikaz družine - kulturne skupnosti.

Razprodano.

Celotni zvezek (PDF - 6.6Mb)


Predrag Belić, Tri desetletja jezuitov in Slovenci (1546-1569)

Tri desetletja jezuitov in Slovenci

Zvezek 6

Študija posvečena za našo zgodovino izredno zanimivemu obdobju, to je od ustanovitve Družbe Jezusove (jezuitov) 1540 do ustanovitve jezuitskega kolegija v Ljubljani 1597.

Razprodano.


Janez Cvirn, Boj za Celje

Janez Cvirn - Boj za Celje

Zvezek 5

Politična orientacija celjskega nemštva 1861-1907. Delo lepo kaže razvojne stopnje nemštva v Celju, delitev na tiste, ki so Slovence s svojo zavestjo in programom sprejemali in tiste, ki tega niso hoteli storiti.

Razprodano.


Dušan Kos, Bela krajina v poznem srednjem veku

Bela krajina v poznem srednjem veku

Zvezek 4

Avtor predstavlja Belo krajino, mejno področje med Nemškim cesarstvom in Ogrsko-hrvaškim kraljestvom v času srednjega veka, tamkajšnjih plemiške rodbine ter razvoj Črnomlja in Metlike.

Razprodano.


Peter Kos, Janez Majce, Vasilij Melik (ur.), Zgodovina denarstva in bančništva na Slovenskem

Zgodovina denarstva in bančništva na Slovenskem

Zvezek 3

Zgodovina denarstva in bančništva na Slovenskem. Publikacija s posvetovanja o zgodovini denarstva in bančništva na Slovenskem, ki je bilo v prostorih Narodne banke Slovenije v Ljubljani 11. in 12. decembra 1984.

Razprodano.


Franc Šabjanič, Šolnik in domoljub Adam Farkaš

Šolnik in domoljub Adam Farkaš

Zvezek 2

Delo prikazuje vplivno povezanost Farkaša z nekaterimi silnicami protestantskega gibanja na slovenskem vzhodu.

Razprodano.


Vasilij Melik, Janez Stergar, Miroslav Stiplovšek (ur.), Edvard Kardelj - Sperans in slovensko zgodovinopisje

Edvard Kardelj-Sperans in slovensko zgodovinopisje

Zvezek 1

Publikacija objavlja gradivo z izrednega občnega zbora Zgodovinskega društva za Slovenijo ob štiridesetletnici izida knjige Edvarda Kardelja-Speransa Razvoj slovenskega narodnega vprašanja.

Razprodano.