Zgodovinski časopis
Zveza zgodovinskih društev Slovenije

English version

Zgodovinski časopis je revija Zveze Zgodovinskih društev Slovenije

Zgodovinski časopis 2018, 3-4

Zgodovinski časopis, 2018 3-4

V tej številki preberite:

 • Lucija Zala Bezlaj, Ali lahko govorimo o rasizmu v zgodnjem rimskem cesarstvu?
 • Matjaž Bizjak,Marginalije h genealogiji svobodnih gospodov Žovneških
 • Klemen Škrjanec, Razvoj kranjskega mestnega grba
 • Gabriele HaugMoritz, Luther in nemška nacija: revizija velike pripovedi
 • Vijoleta Herman Kauri, How to Feed a City during the First World War – The Case of Zagreb
 • Marta Rendla, Prehrana Slovencev od šestdesetih do izteka osemdesetih let 20. stoletja
 • Danijel Vojak, Komemoracija romskih žrtava Drugog svjetskog rata u socijalistikoj Hrvatskoj, 1945. - 1991.

Predogled (PDF)


Zgodovinski časopis 2018, 1-2

Zgodovinski časopis, 2018 1-2

V tej številki preberite:

 • Leilani Štajer, Zakladna najdba kot primarni zgodovinski vir. Vprašanje odkritja, datiranja ter izpovedne vrednosti emonske in čenturske zakladne najdbe.
 • Izidor Janžekovič, Mnogo hrupa za mnogo (3. del): Od antične Petovione do srednjeveškega Ptuja
 • Gašper Oitzl, Gospodarstvo v prostoru Julijskih Alp v srednjem veku
 • Robert Kurelić, Grb Ulrika II. Celjskog u Grbovniku Henrika van Heessela – jedinstven prikaz potpunoga grba u historiografiji grofova Celjskih
 • Metod Šuligoj in Petra Kavrečič, Začetki organiziranega razvoja zdravstvenega turizma v Pokneženi grofi ji Goriško-Gradiški
 • Damir Globočnik, Julij Fränzl vitez Vesteneck
 • Mateja Ratej, Dolga pot z vešal na svobodo – mariborski proces leta 1935
 • Lukáš Novotný, Konrad Henlein’s Visits to London. The Contribution on the Internationalisation of the Sudeten German Issue in the Second Half of the 1930s
 • Anđelko Vlašić, Changes in the attitude of the Yugoslav press towards the Trieste Crisis, 1945−1975

Predogled (PDF)


Zgodovinski časopis 2017, 3-4

Zgodovinski časopis, 2017 3-4

V tej številki preberite:

 • Izidor Janžekovič, Mnogo hrupa za nič (2. del): Staroslovansko svetišče ali srednjeveški stolp na ptujskem gradu
 • Peter Štih, Gradež kot Aquileia nova in Split kot Salona nova? Lokalno zgodovinopisje in oblikovanje krajevne identitete
 • Maja Lukanc, Ana Celjska (2. del)
 • Anton Snoj, »Maščevano bo tudi naše Kosovo!« Govori na osnovnošolskih patriotskih slovesnostih v kraljevi Jugoslaviji
 • Ivan Smiljanić, Spomenik Ulriku II. Celjskemu v Beogradu in njegova usoda
 • Sašo Cmrečnjak, Slovenska sprava: kritika v kontekstu razprave med komunitarizmom in liberalizmom
 • Pantelis Charalampakis, Once again on St. Ioannikios the Great and the Slavs of Bithynia

Predogled (PDF)


Zgodovinski časopis 2017, 1-2

Zgodovinski časopis, 2017 1-2

V tej številki preberite:

 • Simon Malmenvall, Beseda o postavi in milosti metropolita Hilarijona kot primer osmišljanja preteklosti v Kijevski Rusiji
 • Maja Lukanc, Ana Celjska (1. del)
 • Nataša Golob, Srednjeveški pergamentni fragmenti v knjižnih vezavah
 • Tomaž Lazar, Oborožitev slovenskih dežel v začetku 16. stoletja: münchenski rokopis Cod.icon. 222
 • Tanja Gomiršek, Vrste zakupnih pogodb v Goriških brdih v prvi polovici 19. stoletja
 • Mateja Ratej, Vojna po vojni – ljubezenski trikotnik Antona Bračka leta 1920
 • Izidor Janžekovič, Mnogo hrupa za nič (1. del): Potek in ozadje odkritja »staroslovanskega svetišča« na ptujskem gradu
 • Sašo Jerše, Slovenski kraji spomina. Pojmi, teze in perspektive zgodovinskih raziskav

Predogled (PDF)


Zgodovinski časopis 2016, 3-4

Zgodovinski časopis, 2016 3-4

V tej številki preberite:

 • Aleksander Panjek, Pravda o spornem hramu. Običaj ustne kupoprodaje nepremičnin med kmeti na Krasu (Tomaj, 1619–20)
 • Ivan Vogrič, Zasedba Bosne in Hercegovine leta 1878 v luči pisem Ivan Mankoča
 • Barbara Riman, Kristina Riman, Slovenci u Hrvatskoj gimnaziji u Zadru od 1897. do 1921. godine
 • Grega Žorž, Italijanska zasedba slovenskih krajev v novembru 1918
 • Sašo Cmrečnjak, Slovenska sprava: zgodovinski pregled
 • Jure Gašparič, Mojca Šorn, Od žive debate do zapisane besede. Dobesedni zapisi parlamentarnih sej kot zgodovinski vir
 • Jernej Kosi, Rok Stergar, Kdaj so nastali »lubi Slovenci«? O identitetah v prednacionalni dobi in njihovi domnevni vlogi pri nastanku slovenskega naroda
 • Karin Almasy, »…za Boga in véro, za cesarja in domovino!« Kultura prevajanja in ideološko usmerjanje v slovenskih šolskih berilih (1848–1918)

Predogled (PDF)


Bogo Grafenauer, Die Kärntner Herzogseinsetzung

Grafenauer Bogo Die Karntner Herzogseinsetzung

Devetinštirideseti zvezek Zbirke Zgodovinskega časopisa prinaša nemški prevod enega temeljnih del za slovensko srednjeveško zgodovino. Leta 1952 je Bogo Grafenauer izdal delo Ustoličevanje koroških vojvod in država karantanskih Slovencev. Ob stoletnici avtorjevega rojstva je delo izšlo v nemškem jeziku s posodobljenim znanstvenim aparatom.

Naroči izvod


Zgodovinski časopis 2016, 1-2

Zgodovinski časopis, 2016 1-2

V tej številki preberite:

 • Peter Štih, Konfrontacija, akulturacija in integracija na stičišču romanskega, germanskega in slovanskega sveta
 • Jernej Kotar, Listina cesarja Friderika III. o izboljšanju kranjskega deželnega grba iz leta 1463
 • Oskar Habjanič, Darvinizem na Slovenskem
 • Goranka Kreačič, Po sledeh hrvaških pl. Šufflay Otruševskih v Sloveniji
 • Jernej Mlekuž, »Oblastva morajo korigirati spokorništvo burno živeče aleksandrinke«. Časopisne resnice o aleksandrinkah in aleksandrinstvu do prve svetovne vojne
 • Žiga Koncilija, Vpliv vojnih razmer na žensko kriminaliteto – Sodni spisi Deželnega sodišča v Ljubljani (1914-1916)
 • Filip Čuček, K zgodovini češkoslovaško-jugoslovanskega koridorja (češko-slovenski zorni kot)

Predogled (PDF)


Zgodovinski časopis 2015, 3-4

Zgodovinski časopis, 2015 3-4

V tej številki preberite:

 • Matjaž Bizjak, Dipold IV. Katzensteinski v službi Ludvika V. Brandenburškega
 • Darja Mihelič, Po sledeh evropskega denarja prve polovice 16. stoletja
 • Maria Bidovec, Boris Golec, Valvasor in Edmond Halley. K vprašanju polihistorjevega članstva v angleški kraljevi družbi (royal society) in posledic prekinjenih stikov z njo
 • Primož Kuret, Pianistka Lucilla Tolomei Podgornik
 • Irena Avsenik Nabergoj, Ivan Cankar in velika vojna
 • Gašper Mithans, Anton Korošec in jugoslovanski konkordat
 • Žarko Lazarević, Raznovrstnost, decentralizacija in ekonomska suverenost v Jugoslaviji
 • Polona Sitar, Modernizacija pranja, potrošnja in gospodinjsko delo: Vpliv nakupa pralnega stroja v individualnem gospodinjstvu na uvajanje javnih pralnic v socialistični Sloveniji

Predogled (PDF)


Zgodovinski časopis 2015, 1-2

Zgodovinski časopis, 2015 1-2

V tej številki preberite:

 • Peter Štih, Ko je Cerkev začela govoriti slovansko. K ozadjem pokristjanjevanja v Karantaniji in Panoniji
 • Dejan Burkeljca, Nekateri novi pogledi na zaokroževanja meja loškega gospostva
 • Monika Deželak Trojar, Življenje in delo Janeza Ludvika Schönlebna (1618–1681) v luči arhivskih virov
 • Klaudija Sedar, Ustanovitev Evangeličanskih cerkvenih občin Puconci, Križevci in Hodoš po Tolerančnem patentu
 • Peter Mikša, »Da je Triglav ostal v slovenskih rokah, je največ moja zasluga.« Jakob Aljaž in njegovo planinsko delovanje v Triglavskem pogorju
 • Magdalena Bruckmüller-Schindler, Die Musik im Ersten Weltkrieg Zwischen Propaganda, Unterhaltung, Völkerverständigung, Nationalismus und Ablenkung
 • Nina Vodopivec, Socialistični spomini in postsocialistične izkušnje: industrijske delavke in delavci
 • Jernej Kaluža, Protislovja teorije zgodovinopisja v okvirih skeptične misli Michela Foucaulta

Predogled (PDF)


Man, Nature and Environment between the Northern Adriatic and the Eastern Alps in Premodern Times

Nature and Environment between the Northern Adriatic and the Eastern Alps

Okolje se je v zgodovini neprestano spreminjalo. Knjiga je kombinacija poglavij, ki analitično obravnavajo vzroke in posledice okoljskih stanj in sprememb, metodološko-konceptualnih poglavij in obravnav, ki z okoljskozgodovinskega vidika vrednotijo posamezne vrste virov. Medtem ko se deli monografije omejujejo na rezultate analiz pisnih virov ali na raziskave, ki temeljijo na naravoslovnih metodah, je del knjige plod interdisciplinarnega dela. Med osrednje vsebinske poudarke sodijo zgodovina voda, zgodovina gozdov in drevesnih vrst, zgodovina naravnih nesreč, odnos ljudi do okolja, oskrba mestnih naselij in vloga naravnih virov v gospodarstvu. Analitična poglavja se prostorsko osredotočajo na alpski, jadranski, dinarski in panonski prostor, osrednji časovni poudarek je na srednjem in zgodnjem novem veku.

Naroči izvod


Walter Lukan, Iz "črnožolte kletke narodov" v "zlato svobodo"? Habsburška monarhija in Slovenci v prvi svetovni vojni

Walter Lukan, Iz

Kakšen pomen je imelo nacionalno gibanje malega naroda, ki je živel skoraj v celoti v avstrijski državni polovice in tvoril tam komaj 4,5 odstotkov celotnega prebivalstva, v presoji dunajske vlade, skupnega ministrskega sveta habsburške monarhije in cesarja - ostarelega Franca Jožefa in dinamičnega mladega, toda neizkušenega Karla? Kakšno vlogo je igralo to gibanje kot del jugoslovanskega gibanja v teku vojne, ko se je kriza multinacionalne države vse bolj zaostrovala in končno pripeljala predvsem zaradi nacionalnega vprašanja do njenega propada? Na vsa ta in podobna vprašanja skuša dati odgovore pričujoča knjiga. Knjiga prispeva v smislu avtorjevih intenc tudi k bolj diferencirani sliki nacionalne problematike habsburške monarhije v prvi svetovni vojni, saj je v avstrijski historiografiji slej ko prej preveč prisotno zoženo zorno polje, ki nosi izrazit pečat centra, Dunaja.

Naroči izvod


Rajko Bratož, Med Italijo in Ilirikom. Slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki

Med Italijo in Ilirikom

Knjiga Med Italijo in Ilirikom. Slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki je prvo delo v slovenskem prostoru in tudi prvo delo mednarodnih raziskavah, ki sistematično predstavlja zgodovino danes slovenskega ozemlja in njegovega širšega sosedstva v obdobju od druge tretjine 3. do zgodnjega 7. stoletja. Avtor vključuje tako rekoč vse pisne vire iz antične dobe in izbor posameznih virov iz zgodnjega srednjega veka, ki se nanašajo na pozno antiko. Pri literarnih virih (več kot 400 naslovov), zlasti tistih, ki so težje dosegljivi, so namenoma navedene različne izdaje, da uporabnik lažje pride do ustreznih besedil.

Naroči izvod


Zgodovinski časopis 2014, 3-4

Zgodovinski časopis, 2014 3-4

V tej številki preberite:

 • Lilijana Žnidaršič Golec, Redovništvo na Slovenskem v zgodnjem novem veku
 • Stanislav Južnič, Jezuiti Gruberji (Ob dvestoletnici obnove Družbe Jezusove leta 1814)
 • Anja Dular, Knjigarnarji – člani prostozidarskih lož v 18. stoletju
 • Mateja Ratej, Slovenske hišne pomočnice v Beogradu pod okriljem Katoliške cerkve in (razpuščene) Slovenske ljudske stranke v tridesetih letih 20. stoletja
 • Franc Križnar, Kako misliti glasbo v času druge svetovne vojne na Slovenskem (1941-1945)?
 • Aleš Gabrič, Slovensko gledališče med vojno
 • David Movrin, Fran Bradač, Anton Sovre, Milan Grošelj, Jože Košar in Fran Petre: latinščina in grščina na ljubljanski univerzi v desetletju po vojni
 • Leopoldina Plut-Pregelj, Cilji pouka zgodovine: kateri, zakaj in kako?

Predogled (PDF)


Zgodovinski časopis 2014, 1-2

Zgodovinski časopis, 2014 1-2

V tej številki preberite:

 • Peter Štih, Integracija Karantancev in drugih alpskih Slovanov
 • Boris Golec, Epilog k Valvasorjevemu baronstvu, družini, smrti, grobu in zapuščini
 • Stanislav Južnič, Kobencli (ob tristoletnici rojstva Janeza Karla Filipa Kobencla v Ljubljani)
 • Damir Globočnik, Spomenik kralju Petru I. v Ljubljani
 • Barbara Riman, Slovenski franjeci u Hrvatskoj provinciji sv. Ćirila i Metoda s posebnim naglaskom na samostan i svetište na Trsatu
 • Dejan Pacek, Mladci in stražarji: med Scilo sodelovanja in Karibdo izključevanja
 • Matjaž Geršič, Domobranstvo in povojni poboji skozi prizmo pouka zgodovine
 • Andrey Tóth, Lukáš Novotný, On Some Aspects of Political and Legal Background of National Minorities in Czechoslovakia (1918–1938)

Predogled (PDF)


Zgodovinski časopis 2013, 3-4

Zgodovinski časopis, 2013 3-4

V tej številki preberite:

 • Jernej Velkavrh, »Včasih lahko sulice kmetov poškodujejo viteza«. Dejavnost kmetov v politično-vojaških in družbenih konfliktih visokega srednjega veka;
 • Žiga Zwitter, Vremenska in klimatska zgodovina v koledarjih in podložniških dnevnikih ljubljanskega škofa Tomaža Hrena (1597–1630);
 • Peter Mikša, Prvi raziskovalci slovenskih gora in prvi dokumentirani pristopi nanje;
 • Mariann Nagy, The regional structure of the Hungarian agriculture in the beginning of the 20th century;
 • Kornelija Ajlec, Jugoslovanski begunci v Egiptu in njihova politična opredeljenost 1943–1946;
 • Srđan Milošević, Interpretacija istorije u Rešenju o rehabilitaciji kneza Pavla Karađorđevića;
 • Mateja Ratej, Začetki politične pluralizacije v pojugoslovanski Sloveniji: vprašanje političnega nasledstva Koroščeve SLS.

Predogled (PDF)


Zgodovinski časopis 2013, 1-2

Zgodovinski časopis, 2013 1-2

V tej številki preberite:

 • Monique O'Connell, Individuals, Families, and the State in Early Modern Empires: the case of the Venetian Stato da Mar;
 • Mitja Potočnik, Valvasorjeva navezanost na nekatere svoje knjige ob koncu njegovega življenja;
 • Alojz Cindrič, Študentke s Kranjske na dunajski univerzi 1897–1918;
 • Irena Selišnik, Zborovanja na Kranjskem v letih 1900–1913 in razmerja moči: »Ako hočemo biti zmagovavci moramo poučevati ljudstvo po shodih…«;
 • Žarko Lazarević, Družba in gospodarstvo med obema vojnama (Vprašanja ravni modernizacij);
 • Nevenka Hacin, Vpliv družbenih razmer in bivalnega okolja na življenje zasavskih otrok do srede 20. stoletja;
 • Bojan Godeša, O političnem delovanju ljubljanskega škofa dr. Gregorija Rožmana v prvih mesecih okupacije;
 • Staša Ivanec, Otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju v pravnih dokumentih v Sloveniji (1958–1980);
 • Peter Pirker, SOE Agents in Austria: Persecution, Post-War Integration and Memory.

Predogled (PDF)


Zgodovinski časopis, 2012 3-4

Zgodovinski časopis, 2012 3-4

V tej številki preberite:

 • Marina Zorman, Ideološka in jezikovna reforma pri Hetitih v drugi polovici 13. stoletja pr. n. š.;
 • Marko Snoj in Marc L. Greenberg, O jeziku slovanskih prebivalcev med Donavo in Jadranom v srednjem veku (pogled jezikoslovcev);
 • Peter Štih, Ustoličevanje koroških vojvod med zgodovino in predstavami. Problemi njegovega izročila, razvoja in poteka kot tudi njegovo razumevanje pri Slovencih;
 • James Shedel, Cesarski nauk o državi: trije cesarji in »iskanje sreče«;
 • Senta Jaunig, Zvonka Zupanič Slavec, Tuberkuloza, naša ljudska, delavska in kmetska bolezen;
 • Aleš Skřivan, Jr., On the Character and Role of the Foreign Trade in the Newly Founded Czechoslovakia.

Predogled (PDF)


Aida Škoro Babić, Mateja Jeraj, Matevž Košir, Bojan Balkovec (ur.), Zgodovina otroštva / History of Chilhood

Zgodovina otroštva / History of Childhood

Knjiga prinaša več kot 40 prispevkov v slovenskem in tujih jezikih o najrazličnejših vidikih zgodovine otroštva od srednjega veka do najnovejših dni.

Razprodano.

Celotni zvezek (PDF - 11.1Mb)


Zgodovinski časopis, 2012 1-2

Zgodovinski časopis, 2012 1-2

V tej številki preberite:

 • Tomaž Lazar, Poznosrednjeveška orožarna na Loškem gradu: nova dognanja v luči terminološke analize;
 • Boris Golec, Valvazorjevo neznano potomstvo do današnjih dni (3. del);
 • Robin Okey, Religija, jezik in narodnost: primer modernega Walesa; Mateja Ratej, Josip Hohnjec – načelni borec za revizijo vidovdanske ustave v Narodni skupščini v letih 1921–1925;
 • Goranka Kreačič, Pričevanja: brata Jože in dr. Anton Krošl;
 • Osman Keskiner and Mehmet Yavuz Erler, Ottoman Migrants to America Left to Their Fate in the Ports of Trieste and Rijeka (1896–1914).

Predogled (PDF)


Herwig Wolfram, Conversio Bagoariorum et Carantanorum - Das Weißbuch der Salzburger Kirche über die erfolgreiche Mission in Karantanien und Pannonien mit Zusätzen und Ergänzungen

Herwig Wolfram: Conversio Bagoariorum et Carantanorum

Triintrideset let po prvi izdaji se je ugledni avstrijski zgodovinar ponovno lotil »Konverzije« in jo v veliki meri na novo komentiral ter ji dodal komentirano izdajo pisma salzburškega nadškofa Teotmarja iz leta 900 ter štiri razprave, ki se navezujejo na zgodovino karolinškega jugovzhoda. Tako je nastala nova knjiga, ki je namenjena širokemu krogu raziskovalcev zgodnjesrednjeveške zgodovine od Slovaške do Hrvaške in od Nemčije do Madžarske in je zato tudi objavljena v nemščini.

Naroči izvod


Bojan Balkovec, "Vsi na noge, vsi na plan, da bo zmaga čim sijajnejša" Volilna teorija in praksa v prvi jugoslovanski državi

Volilna teorija in praksa v prvi jugoslovanski državi

Knjiga Bojana Balkovca analizira volilne sisteme, volilni boj, propagando in rezultate v Sloveniji med obema svetovnima vojnama.

Naroči izvod


Zgodovinski časopis, 2011 3-4

Zgodovinski časopis, 2011 3-4

V drugi številki preberite:

 • Matjaž Bizjak, Gallenberški listinski arhiv in rodbinska genealogija;
 • Boris Golec, Valvazorjevo neznano potomstvo do današnjih dni (2. del);
 • Avgust Lešnik, Komunistična in socialnodemokratska internacionala v letih 1919–1920 ter kontradiktornost njunih pogledov na politični sistem socializma;
 • Miroslav Stiplovšek, Prizadevanja Rudolfa Golouha in Albina Prepeluha za omilitev socialnih posledic gospodarske krize v banskem svetu Dravske banovine 1931–1935;
 • Aleš Gabrič, Slovenska akademija znanosti in umetnosti na političnem prepihu svojega prvega desetletja;
 • Aleksander Lorenčič, Prelom s starim, začetek novega: slovensko gospodarstvo v času prehoda iz socializma v kapitalizem.

Predogled (PDF)


Janez Mlinar, Bojan Balkovec (ur.), Mestne elite v srednjem in novem veku med Alpami, Jadranom in Panonsko nižino

Mestne elite v srednjem in novem veku med Aplami, Jadranom in Panonsko nižino

Zbornik s simpozija na Ptuju prinaša 18 razprav o različnih vidikih mestnih elit v srednjem veku. Avtorji predstavljajo ugotovitve o razvoju, značilnostih in vlogi elit v mestih v vzhodnoalpskem prostoru.

Naroči izvod


Zgodovinski časopis, 2011 1-2

Zgodovinski časopis, 2011 1-2

V tej številki preberite:

 • Peter Štih, Slovansko, alpskoslovansko ali slovensko? O jeziku slovanskih prebivalcev prostora med donavo in jadranom v srednjem veku (pogled zgodovinarja);
 • Stanislav Južnič, Učna leta filozofa Karpeta;
 • Vladislav B. Sotirovic, Serbia's diplomatic Preparations for the creation of the First Balkan alliance, 1861–1864;
 • Andrej Rahten, Geneza knezoškofove stranke na Kranjskem. Vprašanje trojne kandidature na nadomestnih volitvah v državni zbor leta 1896;
 • Gašper Mithans, Sklepanje jugoslovanskega konkordata in konkordatska kriza leta 1937;
 • Viljenka Škorjanec, Italijanske metode pri izpustu iz koncentracijskih taborišč.

Predogled (PDF)


Marjeta Šašel Kos, Rimsko osvajanje zahodnega Balkana. Ilirik v Apijanovi Ilirski zgodovini

 Rimsko osvajanje zahodnega Balkana. Ilirik v Apijanovi Ilirski zgodovini

Glavni predmet Ilirske zgodovine grškega zgodovinarja iz 2. stoletja po Kr., Apijana iz Aleksandrije, ki je edina iz antike ohranjena zgodovina Ilirije, so vojne in z njimi povezana opustošenja, žal na Balkanu še nedavno relevantna tema. Ilirik je v času rimskega imperija obsegal poleg dalmatinskega in panonskega prostora predvsem zahodni Balkan. Podatki, ki jih Apijanov spis vsebuje, se nanašajo tudi na slovenski prostor v antiki in so za zgodovinarja in arheologa zelo zanimivi. Knjiga je 41. zvezek v Zbirki Zgodovinskega časopisa.

Naroči izvod


Rajo Bratož, Grška zgodovina

Grška zgodovina

Grška zgodovina Rajka Bratoža je izšla v tretji izdaji. Po sedmih letih je knjiga izšla obogatena z dodatkom o najnovejših rezultatih raziskovanj te tematike, ki so izšli v slovenskem in tujih jezikih.

Naroči izvod


Zgodovinski časopis, 2010 3-4

Zgodovinski časopis, 2010 3-4

V tej številki preberite:

 • Mojca Kovačič Dadić, »Živeti in umreti moraš z njim, pa kakršenkoli že je!« Vzgoja in izobrazba elitnih žensk v srednjeveških mestih;
 • Klemen Pust, »Za odkup ubogih sužnjev, naših podanikov«. Reševanje Benečanov iz osmanskega in Osmanov iz beneškega suženjstva na območju vzhodnega Jadrana v 16. stoletju;
 • Stanislav Južnič, Kranjec Hallerstein je ponesel luč znanja med Kitajce;
 • Gerhard Deissl, Bergbauversuche der Vordernberger Radmeister in der slowenischen Steiermark (v nemščini);
 • Mateja Ratej, Ivan Šusteršič v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev.

Predogled (PDF)


Peter Štih, Bojan Balkovec (ur.), Migracije in slovenski prostor od antike do danes

Migracije in slovenski prostor od antike do danes

Migracije in slovenski prostor od antike do danes je 39. zvezek Zbirke Zgodovinskega časopisa. V njem je zbranih 42 prispevkov, ki temo osvetljujejo v različnih časovnih obdobjih in iz različnih zornih kotov.

Naroči izvod


Zgodovinski časopis, 2010 1-2

Zgodovinski časopis, 2010 1-2

V tej številki preberite:

 • Miha Kosi, Predurbane ali zgodnjeurbane naselbine? (II. del); Robert Svetina, Zur Herkunft sowie zur Verbreitung der Verehrung des hl. Lambert von Lüttich / Sv. Lambert in Slowenien (v nemščini);
 • Primož Simoniti, Postojnski grad v letu 1508 in Maksimilijan I. z vzdevkom ?Leviades?; Aurelie Fertil, Prometne poti v Ilirskih provincah oziroma strategije integracije nepovezanega in strateškega prostora;
 • Jernej Kosi, Je bil proces formiranja slovenskega naroda v 19. stoletju res zgolj končni nasledek tisočletne slovenske kontinuitete?;
 • Nade Proeva, Savremeni makedonski mit kao odgovor na nacionalne mitove suseda. Albanski panilirizam, grčki panhelenizam i bugarski pantrakizam (v srbščini).

Predogled (PDF)


Borut Batagelj, Izum smučarske tradicije: kulturna zgodovina smučanja na Slovenskem do leta 1941

Ovitek Batagelj

Izum smučarske tradicije: kulturna zgodovina smučanja na Slovenskem do leta 1941 je 38. zvezek Zbirke Zgodovinskega časopisa. Borut Batagelj v knjigi opisuje različne plati pojava smučanja v Sloveniji do leta 1941. Batageljeva knjiga je prvi pregled zgodovine smučanja, ki ga je napisal zgodovinar.

Naroči izvod


Zgodovinski časopis, 2009 3-4

Zgodovinski časopis, 2009 3-4

V tej številki preberite:

 • Klemen Jelinčič Boeta, Judje srednjeveške »Slovenije« do izgonov 1496–1515 (v angleščini);
 • Klemen Pust, Beneška protiobveščevalna dejavnost in signalna organizacija na območju vzhodnega jadrana v letu 1499; Jasna Fischer, Ruski vojni ujetniki na ozemlju republike Slovenije;
 • Bojan Balkovec, Kandidati na volitvah v narodno skupščino v medvojni Jugoslaviji;
 • Ana Cergol, Evgenika na Slovenskem v perspektivi spola;
 • Vladislav B. Sotirovic, Večstrankarske volitve v srbiji leta 1990 (v angleščini);
 • Bojan Godeša, Revizija in odpiranje novih obzorij – priložnost za »drugačno« zgodovino?

Predogled (PDF)


Branko Marušič, Mejačevi iz Komende

Rimska zgodovina

Sedemintrideseti zvezek Zbirke Zgodovinskega časopisa je družinska kronika Mejačevih, ki jo je napisal Branko Marušič. Knjiga opisuje zgodovino družine iz Komende, katere člani so odigrali zanimive in pomembne vloge v 20. stoletju.

Naroči izvod


Zgodovinski časopis 2009, 1-2

Zgodovinski časopis 2009, 1-2

V tej številki preberite:

 • Alenka Cedilnik, Teodozijeva vojna z Goti;
 • Miloš Fon, Istrska cerkev od Justinijanove obsodbe Treh poglavij do izbruha shizme; Stanislav Južnič, Reforma koledarja Trubarjevih dni;
 • Damir Globočnik, »Mej dva stola« Levstikov satirični list Pavliha; Katja Mihurko Poniž, Slovenke in narodno gibanje v slovenski publicistiki 19. stoletja;
 • Ľudovít Hallon, Economic development of Slovakia at the background of the economic integration and disintegration process of Central Europe in 1867–1945

Predogled (PDF)